Wednesday, December 18, 2013

သိထားရမည့္ Obamacare

သမၼတ အိုဘာမား တက္လာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူေျပာအမ်ားဆံုးႏွင့္ ျပႆနာအျဖစ္ဆံုး ကိစၥတစ္ခုမွာ Obamacare ဟု ေခၚသည့္ စနစ္သစ္က်န္းမာေရး အာမခံျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္ခ္ အိုဘားမား (အလယ္) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ ဒီစီရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အေမရိကအတြက္ သက္သာေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒကို လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳေနပံု ျဖစ္ပါသည္။အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္ခ္ အိုဘားမား (အလယ္) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ ဒီစီရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အေမရိကအတြက္ သက္သာေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒကို လက္မွတ္ ေရးထိုး အတည္ျပဳေနပံု ျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း Obamacare အေၾကာင္း ျခံဳငံု သိထားသင့္ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္က်င့္သံုးမည့္ ၎အက္ဥပေဒအရ က်န္းမာေရး အာမခံ မရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အခြန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ေငြအတပ္ခံရပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္၊ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကို အမ်ားနားလည္ေစရန္ လိုရင္းတိုရွင္း တင္ျပသြားပါမည္။
Obamacare ဆိုတာ ဘာလဲ?
သမၼတ အိုဘားမားက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ 'လူမမာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္သာေသာ ျပဳစုကုသမႈ အက္ဥပေဒ' (Patient Protection and Affordable Care Act.) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သမၼတအမည္ကို အစြဲျပဳ၍ Obamacare ဟုသာ လူသိမ်ားပါသည္။
ဘယ္လို အာမခံ အစီအစဥ္ေတြလဲ?
က်န္းမာေရး အာမခံ အစီအစဥ္သစ္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးကာ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕) က လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္မွလာသူ အမ်ားဆံုးေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ နယူးေယာက္၊ ေမရီလင္း၊ နီဗားဒါး စသည္တို႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရကလည္းေကာင္း၊ အင္ဒီယာနာ၊ ဗာဂ်ီးနီးယား၊ ဖေလာ္ရီဒါ စသည္တို႔တြင္ ဗဟိုအစိုးရကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္၊ ေပးေဆာင္ရမည့္ အာမခံ လစဥ္ေၾကးႏွင့္ အိတ္စိုက္ကုန္က်ေငြတို႔သည္ ျပည္နယ္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု၊ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူညီမည္ မဟုတ္ပါ။
အာမခံအစီအစဥ္မွာ ဘာေတြ ပါဝင္သလဲ?
အာမခံအစီအစဥ္အားလံုးတြင္ မပါမေနရ ပါဝင္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွာ-
 • အေရးေပၚကုသမႈ၊
 • ေဆး႐ံုတက္၍ အတြင္းလူနာ ကုသမႈ ခံယူျခင္း၊
 • ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ ေဆးမ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳျခင္း
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေမြးစကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊
 • ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊
 • ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါကုသျခင္း၊ -စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္ က်င့္သံုးေနေသာ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္မ်ားကဲ့သို႔ ေရာဂါရွိၿပီးသား လူမ်ားအတြက္ ႏႈန္းထားပို၍ ေတာင္းခံျခင္း၊ က်ားမခြဲျခား၍ ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ျခင္းမ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳပါ။ ဥပမာ၊ ႏွလံုးေရာဂါ ရွိေနသူတစ္ဦးသည္ Obamacare အစီအစဥ္တြင္ ေရာဂါမရွိ က်န္းမာသူမ်ားႏွင့္ တန္းတူ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားကိုသာ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားအား ႏႈန္းထားပိုမို ေကာက္ခံျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါသည္။
အစီအစဥ္ပံုစံမ်ား
Obamacare အစီအစဥ္တြင္ ပံုစံ ၅ မ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္။
ေပးေဆာင္ရမည့္ လစဥ္အာမခံေၾကးႏွင့္ အိတ္စိုက္ကုန္က်ေငြတို႔ေပၚမူတည္၍ Bronze (ေၾကး)၊ Silver (ေငြ)၊ Gold (ေ႐ႊ)၊ Platinum (ပလက္တီနမ္) ႏွင့္ Catastrophic (ေဘးဒုကၡအဆင့္) ဟု ခြဲျခားထားသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လစဥ္ေၾကးနည္းလွ်င္ ဆရာဝန္ျပခ၊ ကုသစရိတ္၊ ေဆးဖိုးဝါးခတို႔ မ်ားမည္၊ လစဥ္ေၾကး မ်ားလွ်င္ အျခားစရိတ္စကမ်ား နည္းမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ မိသားစု က်န္းမာေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ မိမိ၏ ဝင္ေငြႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမည့္ ပံုစံကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အစီအစဥ္ပံုစံ ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အခမဲ့ အၾကံဉာဏ္ေပး ကူညီမည့္ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ မိမိ၏ ျပည္နယ္၊ ေနထိုင္ရာေဒသအလိုက္ ဆက္သြယ္တိုင္ပင္ႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိ က်န္းမာေရးအာမခံ ရွိသူႏွင့္ မရွိသူ
အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ မိမိ၏ အလုပ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ၊ ႐ံုးဌာနတို႔မွ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္တြင္ ပါဝင္ထားသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိဖာသာ သင့္ေလ်ာ္ရာ က်န္းမာေရးအာမခံ တစ္ခုခုကို ဝယ္ယူ ပါဝင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနပါမည္။ ထိုသူမ်ားအေနႏွင့္ Obamacare အစီအစဥ္အတြက္ အထူးအေထြ ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္စရာ မလိုေတာ့ပါ။
ထို႔အတူ၊ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ယခင္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ Medicare, Medicaid, Medi-Cal, CHIP စသည္တို႔တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားသည္လည္း ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။
သို႔ေသာ္၊ က်န္းမာေရး အာမခံမရွိေသာ ယာယီအလုပ္၊ နာရီစား အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ ဆူရွီးလုပ္ငန္းကဲ့သို႔ အေသးစား ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ က်န္းမာေရး အာမခံ အစီအစဥ္ ပံုစံ ၅ မ်ိဳး အနက္မွ တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းသြင္း ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးမည့္ ဒဏ္ေငြ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ကို ေနာက္ဆံုးထား၍ မည္သည့္ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္တြင္မွ ပါဝင္မထားသူမ်ားသည္ ယခုအက္ဥပေဒအရ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အခြန္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ လူႀကီး တစ္ဦးလွ်င္ ၉၅ ေဒၚလာ၊ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ၄၇.၅၀ ေဒၚလာ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုလွ်င္ အမ်ားဆံုး ၂၈၅ ေဒၚလာအထိ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္စု ဝင္ေငြ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေစ မ်ားရာႏႈန္းထားကို ေပးေဆာင္ရမည္။ ဒဏ္ေငြ ပမာဏသည္ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုး ျဖစ္ေသာ Bronze ၏ တစ္ႏွစ္စာ ႏႈန္းထားႏွင့္ အတူတူ ျဖစ္သည္။
ဒဏ္ေငြသည္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ တိုးမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ လူႀကီး တစ္ဦးလွ်င္ ၃၂၅ ေဒၚလာ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ၏ ၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးလွ်င္ ၆၉၅ ေဒၚလာ ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဒဏ္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ Medicaid အစီအစဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ဝင္ေငြထက္ မ်ားေနေသာ္လည္း အနည္းဆံုး က်န္းမာေရး အာမခံေၾကး မတတ္ႏိုင္သူမ်ား ရွိပါသည္။ စနစ္သစ္ Obamacare က်န္းမာေရးအာမခံတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒဏ္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ဒဏ္ေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕မွာ-
 •  အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရး အာမခံပံုစံ (ဥပမာ၊ Bronze) သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလံုး၏ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မ်ားေနလွ်င္၊
 • မိမိ၏ ဝင္ေငြသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပမာဏမရွိပဲ အလြန္နည္းပါးသျဖင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခြန္အစီရင္ခံစာ (tax return) တင္သြင္းျခင္း မရွိလွ်င္၊
 • လြန္ခဲ့ေသာ ၂၄ လအတြင္း မေပးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေဆးကုသစရိတ္မ်ား ရွိေနခဲ့လွ်င္၊
 • လွ်ပ္စစ္၊ ဂက္စ္စသည့္ စြမ္းအင္ေပးေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ ဓာတ္အား ျဖတ္ေတာက္ရန္ သတိေပးစာ ရရွိထားလွ်င္၊
 • လြန္ခဲ့ေသာ ၆ လအတြင္း ေနထိုင္ရာ အိမ္၊ အိမ္ခန္းတို႔မွ ႏွင္ထုတ္ ဖယ္ရွားခံထားရလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္၊ မိမိ၏ အိမ္ကို သိမ္းယူခံရမည့္ အေျခအေန၊ အိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရမည့္ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရလွ်င္၊
 • မိသားစုဝင္မ်ားထဲမွ နာမက်န္းသူ၊ မသန္စြမ္းသူ၊ အသက္ႀကီးအိုမင္းသူမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားေနလွ်င္၊
 • မၾကာခင္က မိသားစု အရင္းအခ်ာ ကြယ္လြန္ထားလွ်င္၊
-ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ အျပည့္အစံုမဟုတ္ပဲ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အၾကံေပးခ်က္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္၊ မိမိ၏ အလုပ္မွ က်န္းမာေရး အာမခံထားရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ၏ Medicare, Medicaid, Medi-Cal, CHIP အစီအစဥ္တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္ေနလွ်င္ ျဖစ္ေစ ဘာမွ် လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုပါ။
သို႔ေသာ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ benefit မရွိသည့္ နာရီစား၊ ယာယီအလုပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနလွ်င္ Obamacare အစီအစဥ္ တစ္ခုခုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ စာရင္းသြင္း ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
 
စာရင္းသြင္းနည္း ေလးမ်ိဳး
Obamacare အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.healthcare.gov တြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္သင့္ပါသည္။
အစိုးရ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္မလုပ္ပဲ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ေကာင္းစြာ အလုပ္မလုပ္ေသးပါ။
စာရင္းေပးႏိုင္ေသာ နည္း ၄ မ်ိဳးမွာ-
၁။ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အြန္လိုင္း
၂။ တယ္လီဖုန္း (1-800-318-2596 / TTY: 1-855-889-4325)
၃။ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး စာရင္းေပးျခင္း၊
၄။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ ျဖည့္စြက္၍ စာတိုက္မွ ေပးပို႔ျခင္း- တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
Obamacare ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာမေပါက္သူမ်ားသည္ နံပတ္ ၃ ျဖစ္သည့္ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အသင့္ေတာ္ဆံုးကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မည္ဟု အၾကံေပးလိုပါသည္။
www.healthcare.gov တြင္ မိမိ၏ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ဇစ္ စာပို႔သေကၤတတို႔ျဖင့္ အနီးဆံုး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္ေသာ ဌာနကို လမ္းၫႊန္ေပးပါမည္။
By: http://kabarthit.com